# چگونه_فلاپی_هایی_را_که_فرمت_نمی_شوند_را_دوباره_باز